Oznam pre verejnosť.

Prevádzka CPPPaP Partizánske v období od 25.5.2020 do konca šk. roka 2019/2020 

 S radosťou Vám oznamujeme, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/11506:1-A2110 zo dňa 18.5.2020 obnovujeme prevádzku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v obmedzenom režime pri dodržaní aktuálne platných protiepidemiologických opatrení.

 

 Vyšetrujeme iba vopred telefonicky objednaných klientov. Každý zákonný zástupca dostane podrobné informácie o priebehu vyšetrenia počas telefonickej konzultácie.

 

                                                                                      Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková

                                                                                              riaditeľka CPPPaP

-----------------------------------------------------------------------------------------


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Centrum v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno–patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti. Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

CPPPaP v Partizánskom bolo založené 1. 7. 1997. Od 1. 1. 2011 je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle § 130 a § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a Zriaďovacej listiny Krajského školského úradu v Trenčíne.


Kontakty CPPPaP Partizánske

Meno a priezvisko zamestnanca

Pracovná pozícia

Tel. kontakt do kancelárie

Miestnosť

Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková

riaditeľka, psychologička

0382850900

miestnosť č. 313

Mgr. Lucia Gavliaková

soc. admin. pracovníčka

0382850907

miestnosť č. 301

Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová

psychologička

0382850901

miestnosť č. 313A

Mgr. Marek Roštek

psychológ

0382850902

miestnosť č. 313B

Mgr. Eva Sobotová

psychologička

0382850903

miestnosť č. 306

Mgr. Andrea Beveláguová

špeciálna pedagogička

0382850905

miestnosť č. 302

Mgr. Eleonóra Vrzoňová
ekonómka
0382850906
miestnosť č. 307