Oznam pre verejnosť.

Prevádzka CPPPaP Partizánske v období od 25.5.2020 do konca šk. roka 2019/2020

 

    Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou od 13.5.2020.  

    Tento pokyn je platný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Februárová 153/3, Partizánske (ďalej len CPPPaP) a je účinný v období od 25.5.2020 do odvolania. 

 Zabezpečenie odbornej činnosti (priamy kontakt klienta a odborného zamestnanca v poradenskom zariadení) je v zmysle usmernenia dobrovoľné a je podmienené zabezpečením urgentnej starostlivosti, resp. odbornej činnosti (nie zabezpečenie bežného režimu!) poradenského zariadenia, pričom nevyhnutne musia byť dodržané prísne hygienické štandardy v zmysle nariadenia hlavného hygienika. 

 Za urgentnú starostlivosť poskytnutú klientovi formou osobného kontaktu v poradenskom zariadení sa považuje starostlivosť v takej situácii, ktorej odloženie riešenia alebo riešenie inou, alternatívnou formou, by malo za následok výrazné zhoršenie aktuálneho stavu, a tak bezprostredne negatívny dopad na jeho psychické zdravie, vývin a vzdelávanie. Kritérium urgentnosti je potrebné posudzovať prioritne vo vzťahu k potrebám klienta, nie vo vzťahu      k potrebám iných (škola, úrad...). Diagnostickú činnosť v priamom kontakte s klientom je urgentné realizovať na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov verejnej správy v prípade krízovej situácie dieťaťa. Diagnostickú činnosť v priamom kontakte s klientom je urgentné realizovať pri žiadostiach rodiča o odklade školskej dochádzky, predčasné zaškolenie, posúdenie ŠVVP len v opodstatnených prípadoch.

 

Ochrana zamestnancov CPPPaP

 • Zabezpečenie rúšok, štítov a dezinfekčných prostriedkov (antibakteriálne mydlá, dezinfekčný roztok na ruky, dezinfekcia na povrchy).
 • V celom objekte až do odvolania nepoužívať uteráky – zabezpečené sú jednorazové utierky.
 • Upratovačka je oboznámená s každodennou nevyhnutnou dezinfekciou predovšetkým  povrchov, kľučiek, toaliet, vypínačov.
 • Je potrebné zabezpečiť, aby medzi klientmi bola aspoň 15 minút pauza a miestnosť dostatočne vyvetraná.
 • Nádoba s dezinfekčným prostriedkom pre okamžitú dezinfekciu povrchov a predmetov počas dňa je umiestnená v každej využívanej miestnosti.
 • Vytvoriť harmonogram vyšetrení s presným uvedením miestnosti, kde sa vyšetrenie bude konať a harmonogram poradenstva, s presným uvedením, kde sa bude konať poradenstvo s rodičom. Harmonogramy musia byť vopred odsúhlasené riaditeľkou zariadenia.

 

Zabezpečenie vstupu do priestorov CPPPaP

 • Na vonkajších dverách umiestnený leták so základnými informáciami.
 • Všetky vstupy do jednotlivých miestností sú označené letákom so symbolmi a doplnené oznamom o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia a jasne vymedzeným množstvom počtu klientov v jednom okamihu na pracovisku so splnenou podmienkou  1 osoba na 15 m2 z rozlohy prevádzky, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti.
 • Vstup do zariadenia je označený symbolom rúška.
 • Vstup do zariadenia je umožnený iba vopred telefonicky, online objednaným klientom a sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonný zástupca – podľa vopred dohodnutého a odsúhlaseného harmonogramu zariadenia.
 • Pri vchode do zariadenia je umiestnený stolík s dezinfekciou, ktorú sociálno-administratívna pracovníčka aplikuje klientovi/tke na ruky a čestné prehlásenie – ideálne ho klient/ka prinesie so sebou, o čom je informovaný/á v predchádzajúcom kontakte s odborným/ou zamestnancom/kyňou.
 • Do priestorov zariadenia nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, so zvýšenou teplotou, kašľom, náhlou stratou chuti a čuchu, či inými akútnymi infekciami dýchacích ciest.
 • Pri vstupe do priestorov bude odmeraná teplota klientovi a rodičom a bude sledovaný zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).

 

V priestoroch CPPPaP

 • Klienti/tky sú sprevádzaní/é odbornými zamestnancami/kyňami do miestností, nezdržiavajú sa v spoločných chodbách, nepoužívajú čakáreň – príchody a odchody klientov/tiek sa snažia odborní/é zamestnanci/kyne harmonizovať tak, aby vzájomný kontakt klientov/tiek bol minimálny.
 • Toalety sú vybavené mydlom, nádobou na dezinfekciu, jednorazovými papierovými utierkami a košom.
 • Dezinfekcia toaliet prebieha bezprostredne po použití klientom/tkou.
 • Dôkladnú údržbu a dezinfekciu vykonáva upratovačka minimálne raz za deň.
 • Riedenie dezinfekčných prostriedkov musí byť v súlade s návodom uvedeným na etikete dezinfekčného prostriedku a po uplynutí času pôsobenia je nutné dezinfekciu opakovať.
 • Po celé obdobie epidemiologických opatrení je zakázané suché upratovanie.
 • Všetky odpadové nádoby sú zabezpečené jednorazovými vrecúškami.
 • Potrebné je vykonávať dezinfekciu povrchov a predmetov v miestnosti, dotykových plôch, kľučiek, používaných pomôcok. Na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky  s virucídnym účinkom.
 • Zamestnanci sú povinní vykonávať časté vetranie priestorov zariadenia – minimálne raz za hodinu 5 minút.
 • Dodržiavať minimálne 2 m odstupy medzi osobami v prevádzke.

 

Ochrana klientov/tiek CPPPaP

 • Odborná činnosť s klientmi/tkami je v zariadení obmedzená na urgentné prípady          za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení.
 • Klienti/tky majú zabezpečený minimálny kontakt s inými klientmi/tkami v spoločných priestoroch – je potrebné zachovávať časový plán klientov a termíny plánovať tak, aby sa minimalizovalo stretnutie v čakárni - pokiaľ je to možné, aby rodič odovzdal dieťa a zdržoval sa mimo priestorov CPPPaP - následné konzultácie s rodičmi realizovať telefonicky, prípadne v iný deň, alebo jeden rodič odchádza s dieťaťom, druhý konzultuje.
 • Ak to možnosti zákonného zástupcu dovoľujú,  prinesie vyplnené Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave seba a dieťaťa.
 • Pokiaľ si klient/tka sníme rúško, je potrebné, aby si ho odložil/a do prineseného sáčku.
 • V priestoroch zariadenia je pravidelne sledovaný zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa).
 • Klienti/tky sú pri objednávaní upozornení o vhodnosti prinesenia vlastných písacích potrieb (pero a ceruzka). V prípade použitia písacích potrieb zariadenia je potrebná ich následná dezinfekcia.
 • Pokiaľ je to možné, nevyužívať hračky pri práci s detským klientom – umožniť prinesenie vlastnej hračky, o čom je klient/tka informovaný/á pri objednávaní.
 • Použitie herne  nie je dovolené.
 • Odborný zamestnanec povinne dezinfikuje priestor, dotykové plochy a diagnosticko-terapeutický materiál, testy a pod. po každom klientovi, preferuje spotrebné jednorazové materiály.

 

Podozrenie na možné príznaky COVID - 19

 • Pokiaľ sa u zamestnanca/kyne zariadenia objavia príznaky v priebehu práce, resp. odbornej činnosti, zariadenie opustí v čo najkratšom možnom čase s použitím všetkých ochranných pomôcok a informuje riaditeľku zariadenia o tejto skutočnosti.
 • Pokiaľ klient/tka vykazuje niektorý z príznakov COVID – 19, je nevyhnutné, aby v čo najkratšom možnom čase opustil/a priestory CPPPaP a odborný/á zamestnanec/kyňa bezodkladne informoval/a riaditeľku zariadenia o tejto skutočnosti. Riaditeľka CPPPaP  informuje o tejto skutočnosti príslušnú hygienickú stanicu.

 

 

V Partizánskom, 19.5.2020                                                 Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková

                                                                                                      riaditeľka CPPPaP

-----------------------------------------------------------------------------------------


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Centrum v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno–patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti. Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

CPPPaP v Partizánskom bolo založené 1. 7. 1997. Od 1. 1. 2011 je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle § 130 a § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a Zriaďovacej listiny Krajského školského úradu v Trenčíne.


Kontakty CPPPaP Partizánske

Meno a priezvisko zamestnanca

Pracovná pozícia

Tel. kontakt do kancelárie

Miestnosť

Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková

riaditeľka, psychologička

0382850900

miestnosť č. 313

Mgr. Lucia Gavliaková

soc. admin. pracovníčka

0382850907

miestnosť č. 301

Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová

psychologička

0382850901

miestnosť č. 313A

Mgr. Marek Roštek

psychológ

0382850902

miestnosť č. 313B

Mgr. Eva Sobotová

psychologička

0382850903

miestnosť č. 306

Mgr. Andrea Beveláguová

špeciálna pedagogička

0382850905

miestnosť č. 302

Mgr. Eleonóra Vrzoňová
ekonómka
0382850906
miestnosť č. 307