Oznam pre verejnosť.


Milé deti a žiaci, vážení rodičia, pedagógovia a všetci naši spolupracujúci partneri,

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 je v našom Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Partizánskom mimoriadne prerušená činnosť od 30.3.2020 do odvolania a fungujeme v zmenenom režime.

Na základe náročnej situácie, ktorú všetci spoločne prežívame sme sa my zamestnanci CPPPaP Partizánske rozhodli zaviesť fb profil na pomoc a podporu všetkým, ktorí našu pomoc POTREBUJÚ. V poradenskej starostlivosti budeme pokračovať v zmenenom režime, v online priestore, je to výzva aj pre nás, ale budeme sa snažiť reagovať promptne a samozrejme vždy odborne s dodržaním ochrany osobných údajov. Chceme Vám pomôcť prekonať problémy domáceho vzdelávania, problémy so zvládaním náročnej záťažovej situácie a ďalej ponúkame online psychologické intervencie a špeciálnopedaogické reedukácie pre všetkých.

Pripravení pomôcť sú títo odborní zamestnanci CPPPaP:

Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková - psychologička

Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová - psychologička

Mgr. Eva Sobotová - psychologička

Mgr. Marek Roštek - psychológ

Mgr. Andrea Beveláguová - špeciálna pedagogička

PaedDr. Natália Peciarová - špeciálna pedagogička


Ak nás potrebujete kontaktovať ( okrem našich klientov aj široká verejnosť), môžete tak urobiť prostredníctvom:

• fb stránky CPPPaP Partizánske pracovné dni od 8.00 h - 16.00 h
• tel. čísla: 0948 402 701 pracovné dni od 8.00 h - 16.00 h
• osobných skype kontaktov od 8.00 h - 16.00 h, ktoré Vám odborníci poskytnú po prejavení záujmu o konzultáciu ( stačí súkromnou správou na fb profil napísať).

-----------------------------------------------------------------------------------------


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.

Centrum v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno–patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti. Na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

CPPPaP v Partizánskom bolo založené 1. 7. 1997. Od 1. 1. 2011 je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle § 130 a § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a Zriaďovacej listiny Krajského školského úradu v Trenčíne.


Kontakty CPPPaP Partizánske

Meno a priezvisko zamestnanca

Pracovná pozícia

Tel. kontakt do kancelárie

Miestnosť

Mgr. et Mgr. Ivana Kováčiková

riaditeľka, psychologička

0382850900

miestnosť č. 313

Mgr. Lucia Gavliaková

soc. admin. pracovníčka

0382850907

miestnosť č. 301

Mgr. et Mgr. Ivana Kuricová

psychologička

0382850901

miestnosť č. 313A

Mgr. Marek Roštek

psychológ

0382850902

miestnosť č. 313B

Mgr. Eva Sobotová

psychologička

0382850903

miestnosť č. 306

Mgr. Andrea Beveláguová

špeciálna pedagogička

0382850905

miestnosť č. 302

Mgr. Eleonóra Vrzoňová
ekonómka
0382850906
miestnosť č. 307