Činnosti


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ vychádza vo svojej činnosti z platnej legislatívy, personálneho obsadenia, priestorových a materiálno-technických podmienok.

Poskytujeme služby deťom a mládeži, rodičom, zákonným zástupcom a pedagógom, materským školám, základným školám, stredným školám v územnej pôsobnosti okresu Partizánske a verejnosti.

Centrum sa organizačne člení na úseky:

  • úsek poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu

  • úsek poradenstva sociálneho vývinu, výchovného poradenstva a prevencie

  • úsek špeciálno-pedagogického poradenstva

  • úsek ekonomických a prevádzkových činností


Úsek poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu

Zameriava sa predovšetkým na psychologickú diagnostiku, poradenstvo a psychoterapiu. V popredí záujmu sú deti a žiaci s všeobecným a špecifickým nadaním, poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, poruchami správania, poruchami osobnostného vývinu, psychosomatickými problémami, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, s rodinnými problémami a deti predškolského veku s dôrazom na posúdenie školskej spôsobilosti. Využíva individuálne a skupinové formy práce s deťmi, žiakmi.

Úsek poradenstva sociálneho vývinu, výchovného poradenstva a prevencie

Zameriava sa na oblasť prevencie sociálno-patologických javov, závislostí, šikanovania, obchodovania s ľuďmi, porúch správania. Realizuje preventívne programy v MŠ, ZŠ a SŠ, prednášky, besedy, sociálno-psychologické výcviky. Mapuje sociálnu klímu v žiackych kolektívoch, skupinách a navrhuje opatrenia pre elimináciu problémov. Sústreďuje sa hlavne na skupinové formy práce. Metodicky riadi koordinátorov prevencií v ZŠ a SŠ.

Metodicky riadi oblasť výchovného poradenstva v ZŠ a SŠ. Zabezpečuje diagnostiku a poradenstvo v profesijnom a kariérovom vývine žiakov, poskytuje poradenské služby pedagógom a zákonným zástupcom v uvedenej oblasti.


Úsek špeciálno-pedagogického poradenstva

Zameriava sa na špeciálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo, korekcie a reedukáciu s dôrazom na žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a nadaných žiakov. Poskytuje metodickú pomoc pri integrovanom, začlenenom vzdelávaní žiakov so ŠVVP a vypracovávaní IVVP.

Úsek ekonomických a prevádzkových činností

Zabezpečuje ekonomickú agendu centra (účtovníctvo, PAM, štátna pokladnica, inventarizácia majetku, registratúra centra) a sociálno-administratívnu agendu (evidencia klientov, prvý kontakt s klientom). Realizuje prevádzkové činnosti (upratovanie, údržba).Centrum ponúka odbornosť, profesionalitu, diskrétnosť, zodpovednosť, empatiu.

Všetky odborné činnosti CPPPaP sú poskytované bezplatne.